Privacyverklaring/-beleid Prestop

Prestop BV, gevestigd te Ekkersrijt 4611, 5692 DR Son en Breugel, Nederland, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven wordt in deze privacyverklaring.

Prestop erkent het belang van het beschermen van uw privacy en persoonlijke gegevens overeenkomstig de nieuwe AVG-regelgeving van de EU en we beloven alle informatie die u met ons deelt met het grootste respect en vertrouwelijkheid te behandelen. We hebben de gepaste technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om verlies, diefstal, misbruik, vrijgave, wijziging of niet-goedgekeurde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Als u vindt dat we uw persoonlijke gegevens niet afdoende beschermd hebben of een vermoeden heeft dat uw persoonlijke gegevens misbruikt zijn, gelieve dan contact met ons op te nemen via gdpr@prestop.nl. We verkopen of verhandelen uw persoonlijke gegevens niet.

Deze privacy-mededeling brengt u op de hoogte van wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt, of die we van u of over u kunnen verzamelen. Zij is van toepassing op alle persoonlijke informatie die door of namens Prestop BV verwerkt wordt en zij is van toepassing op al onze producten en diensten, en gevallen waar we persoonlijke gegevens verzamelen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen in de wet en/of onze privacy-praktijken weer te geven door deze pagina bij te werken. We raden u aan om deze privacy-mededeling regelmatig te controleren op wijzigingen wanneer u onze website bezoekt. In geval van aanzienlijke wijzigingen zullen we ervoor zorgen dat deze wijzigingen duidelijk aangegeven en meegedeeld worden.

Neem voor alle vragen betreffende dit privacy-beleid en het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door Prestop contact met ons op via gdpr@prestop.nl.

Welke soorten persoonlijke informatie over u verwerken wij?

Prestop verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt en/of wanneer u uw klant/leveranciersgegevens aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld contact opneemt met ons of een van onze diensten/zakenpartners met een vraag voor een dienst of ondersteuning, als u uw visitekaartje afgeeft, of als u uw klantgegevens invult bij een wedstrijd of verloting.

Hieronder kunt u een overzicht bekijken van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken afhankelijk van onze dienst of product dat u gebruikt:

 • Persoonlijke en contactgegevens: zoals functie, volledige naam, contactgegevens incl. e-mailadres en geschiedenis van contactgegevens
 • Uw land van verblijf, taalvoorkeur en indien relevant uw interesse in onze productcategorieën.
 • Historische gegevens van uw contacten met ons, zoals aanvragen voor dienstverlening, e-mails en uw voorkeuren en inschrijfopties voor het ontvangen van e-mails

Waar komen uw persoonlijke gegevens vandaan?

We verzamelen persoonlijke gegevens uit de volgende bronnen:

 • Van u rechtstreeks
 • Van uw accountmanagers en verkooppersoneel
 • Van onze diensten- of zakenpartners bij het aanvragen van prijsoffertes of het verwerken van aanvragen voor diensten, garantieaanspraken of rechtstreekse verzoeken
 • Zakenpartners (bijvoorbeeld leveranciers, handelaars, online verkopers, verdelers), of anderen die betrokken zijn bij het leveren van uw producten en diensten of het beheren van onze zaken
 • Van andere bronnen zoals openbare adres-/telefoonlijsten en informatie (bijvoorbeeld, sociale media en internet)
 • Van evenementen en andere acties/reclameactiviteiten

Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor/wat zijn de wettelijke gronden voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens?

We baseren ons op de volgende wettelijke gronden om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, waaronder alle persoonlijke informatie die opgenomen is in bovenstaande lijst in artikel 2:

  1. Waar het nodig is om producten of diensten aan u te leveren, zoals:
   1. Het beoordelen van een bestelling van een product of een dienst bij ons, waaronder de afweging of we het product al dan niet aan u aanbieden, de prijs, de beschikbare betalingsmethoden en de voorwaarden om bij te voegen
   2. Het beheren van producten of diensten bij ons, of een aanvraag hiervoor
   3. Het bijwerken van uw gegevens, traceren van uw locatie om contact met u op te nemen in verband met uw account en dit doen om een schuld in te vorderen (waar noodzakelijk)
   4. Het delen van uw persoonlijke gegevens met zakenpartners en dienstenaanbieders wanneer u een product aanvraagt om u te helpen bij het beheren van uw product
   5. Alle fases en activiteiten relevant voor het beheren van het product of de dienst waaronder verzoek, aanvraag, administratie en beheer van accounts, vragen om overdracht van activa, opstellen/wijzigen/verwijderen van borgstellers
   6. Om, zoals nodig, informatie te delen met zakenpartners (bijvoorbeeld, handelaars en verdelers), dienstenaanbieders of als deel van het leveren en beheren van onze producten en diensten of om ons bedrijf te beheren.
  2. Als we een legitieme reden hebben om dit te doen, zoals:
   1. Het bieden van inzichten en analyses van onze klanten, zowel voor onszelf als ten behoeve van onze zakenpartners, als onderdeel van het leveren van producten of diensten, om ons te helpen bij het verbeteren van producten of diensten, of om het functioneren van ons bedrijf te beoordelen of te verbeteren.
   2. Voor marktonderzoek en -analyses en het opmaken van statistieken
   3. Om u te informeren over belangrijke updates of wijzigingen van onze producten en diensten die u bij ons aankocht.
  3. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
   1. Om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen, vereisten en adviezen inclusief garantie- en dienstverplichtingen en regelgevingen.
   2. Voor het beheren en controleren van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder boekhouding
  4. Met uw goedkeuring of uitdrukkelijke goedkeuring:
   1. Voor rechtstreekse marketingcommunicaties, productupdates, e-mailberichten, promotionele activiteiten en onze nieuwsbrief waar u zich voor inschreef
   2. Voor delen van onze profilering
   3. Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de huidige producten en diensten te evalueren
   4. Voor service- of garantieclaims of klantondersteuning

Met wie delen we uw persoonlijke informatie?

We delen uw persoonlijke informatie alleen met zaken- en servicepartners en derde partijen als dit vereist is om onze contractuele overeenkomsten of wettelijke verplichtingen na te komen en om de gekochte producten of diensten te leveren. Prestop werkt zo veel mogelijk met lokale bedrijven en verwerkers. We hebben met elk bedrijf of derde partij die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerkt een AVG-overeenkomst voor het naleven van de regels over het verwerken van gegevens opgesteld om te garanderen dat zij hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid als Prestop behouden.

Neem voor meer informatie over onze lokale bedrijven en servicepartners contact met ons op via gdpr@prestop.nl.

We hebben met alle bedrijven of derde partijen die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken een verwerkersovereenkomst opgesteld waardoor we de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen. Wij blijven verantwoordelijk voor uw gegevens, ongeacht wie ze verwerkt.

Wordt uw persoonlijke informatie overgedragen buiten de EU?

Ja, we gebruiken verschillende hulpmiddelen zoals een CRM-software en het e-marketingplatform Laposta waarvan het hoofdkantoor zich in Nederland bevindt. Deze platformen en hulpmiddelen zijn noodzakelijk om de GDPR-richtlijnen te kunnen volgen.

Neem voor meer informatie over de hulpmiddelen die we gebruiken contact met ons op via gdpr@prestop.nl.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens door ons bewaard en gebruikt?

Tenzij we anders meedelen, bewaren we uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende criteria:

   1. Zo lang we goederen en/of diensten aan u leveren en daarna zo lang iemand iets van ons kan claimen; en/of
   2. Zo lang we hiervoor zakelijke redenen hebben, zoals het beheren van onze relatie met u en het beheren van onze activiteiten
   3. De periodes van bewaring zijn overeenkomstig de wettelijke en regelgevingsvereisten of richtlijnen
   4. De looptijd van een promotionele activiteit (zoals wedstrijden, schenkingsacties, enquêtes, enz.) en de tijd die nodig is om uw deelname te verwerken en om de winnaars te selecteren en contact met hen op te nemen wanneer nodig. Uw gegevens zullen maximaal één maand na de einddatum van de promotionele activiteit gewist worden
   5. Als u ons toestemming gaf om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de nieuwsbrief of productupdates, slaan we uw gegevens op tot u uw toestemming intrekt

Wat zijn uw rechten onder de wetten voor gegevensbescherming?

Hier is een lijst van alle rechten voor individuen onder de wetten voor gegevensbescherming.

   1. Het recht om op de hoogte gebracht te worden over de verwerking van uw persoonlijke gegevens
   2. Het recht om uw persoonlijke gegevens te verbeteren als deze foutief zijn en om onvolledige persoonlijke gegevens te vervolledigen
   3. Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren
   4. U hebt het recht om het verwerken voor bepaalde doeleinden te weigeren, in het bijzonder voor gegevens die verwerkt worden voor rechtstreekse marketingdoeleinden en voor gegevens die verwerkt worden voor bepaalde redenen gebaseerd op onze legitieme belangen.
   5. Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
   6. Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen (het ‘recht om vergeten te worden’)
   7. Het recht om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen en om informatie te verkrijgen over hoe we deze gegevens verwerken
   8. Het recht om uw persoonlijke gegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen (‘gegevensportabiliteit’)

U kunt om van uw rechten gebruik te maken contact met ons opnemen met uw aanvragen voor het nakijken, verbeteren, beperken, verwijderen of overdragen van uw gegevens door ons een e-mail te sturen op gdpr@prestop.nl.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die de wetten voor het beschermen van gegevens in uw regio handhaaft.

Cookies of soortgelijke technologieën die door Prestop gebruikt worden

Op de websites van Prestop gebruiken we cookies. Dit zijn zeer kleine gegevensbestanden die op uw pc opgeslagen worden door de browser die u gebruikt om onze websites te bekijken. Alle cookies worden opgeslagen op uw computer.

De informatie die we verzamelen en opslaan tijdens normaal gebruik van de site wordt gebruikt om te bekijken en te analyseren hoe de verschillende delen van de site gebruikt worden. Zulk gebruik leidt niet tot het verzamelen of opslaan van persoonlijk identificeerbare gegevens.

Prestop gebruikt drie types van cookies op onze websites:

   1. Technisch noodzakelijke cookies – Deze cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals bedoeld. De vergelijkfunctie bijvoorbeeld maakt gebruik van een technisch cookie.
   2. Cookies voor statistiek: deze cookies verzamelen anonieme gegevens over het gebruik van onze websites
   3. Cookies voor voorkeuren: deze cookies helpen om uw taalinstellingen en/of voorkeuren betreffende cookies te onthouden

U kunt cookies verwijderen of uitschakelen via uw browserinstellingen. U kunt in uw browserhandleiding of via de helpfunctie te weten komen hoe u dit moet doen.

Koppelingen op www.prestop.nl of andere websites van ons

Onze website www.prestop.nl bevat koppelingen naar websites van derde partijen zoals plaatselijke handelaars en zakenpartners. Prestop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de privacybescherming op deze sites. We raden u aan om het veiligheidsbeleid te lezen van elke website die u via de koppelingen op onze website bezoekt.

Formulieren op www.prestop.nl of andere websites van ons

U hebt op bepaalde pagina’s van deze site de keuze om persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking te stellen via e-mail en online vragenlijsten.

De informatie over uzelf die u aan ons ter beschikking stelt, wordt gedeeld met de werknemers van Prestop of voor zover nodig doorgegeven worden aan de relevante afdeling binnen Prestop om uw aanvraag te behandelen. Uw informatie wordt door Prestop vertrouwelijk gehouden, tenzij we bij wet of professionele verplichtingen op grond van regelgeving vereist zijn om deze vrij te geven.

Het is mogelijk dat we informatie moeten vrijgeven aan derde partijen om de diensten die u aangevraagd hebt te kunnen aanbieden. Door uw informatie ter beschikking te stellen, gaat u akkoord dat we uw identificeerbare informatie delen met derde partijen. Deze moeten de informatie als vertrouwelijk behandelen. We kunnen ook contact met u opnemen voor het vragen van uw feedback over onze service.